CONSUMER REMITTANCE DISCLOSURES

You have the right to dispute errors in your transaction. If you think there is an error, contact us within 180 days at 1(855) 889-7788 or customerservice@pnbrci.com. You can also contact us for a written explanation of your rights. Mayroon kang karapatan upang makipagmatwiranan ang mga mali sa iyong transaksyon. Kung sa tingin mo ay may pagkakamali, makipag-ugnayan sa amin sa loob ng isang daan at walumpong araw (180) sa teleponong 1-855-889-7788 o sa PNBRCIonline.com. Maaari ka ring sumulat sa amin upang mabigyan ng paliwanag ang tungkol sa iyong mga karapatan.

Please be aware that if you provide us with an incorrect account number, you could lose the transfer amount. Nais po naming ipagbigay-alam na kapag hindi tama ang numero ng account na inyong ibinigay sa amin, maaaring mawala ang halaga na inyong ipinadala.

You can cancel for a full refund within 30 minutes of payment, unless the funds have been picked up, delivered or deposited. To cancel a future-dated transaction (i.e., remittance paid thru check, ACH debit), you must contact us at least 3 business days before the scheduled transfer date to avail of a full refund. Maaari nyo pong kanselahin ang inyong padala sa loob ng tatlumpong (30) minuto pagkatapos ninyong magbayad, maliban na lang kung ang mga sumusunod kundisyon ay nangyari na: (1) ang inyong ipinadala ay nakuha na o naihatid na sa tatanggap o (2) ang inyong ipinadala ay naideposito na sa account ng tatanggap sa ibang bangko. Para kanselahin ang inyong padala na binayaran sa pamamagitan ng “Check” or “ACH Debit”, mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa amin ng hindi bababa sa tatlong araw bago ang nakatakdang petsa ng pagpapadala upang makakuha ng buong refund.

For questions or complaints about PNB Remittance Centers, Inc., please contact: Para sa mga katanungan o reklamo tungkol sa PNB Remittance Centers, Inc., makipag-ugnayan lamang po sa mga sumusunod:

California DBO/DFI – 1-866-275-2677 or 1-800-622-0620 www.dbo.ca.gov

Consumer Financial Protection Bureau – 855-411-2372; 855-729-2372 (TTY/TDD); www.consumerfinance.gov

If you are a resident outside of California, please direct your complaint to the State Regulatory Agency where you reside as follows:

STATESState Agency /Tel. No. / Website
ALASKA Alaska Department of Commerce, Community and Economic Development - Division of Banking and Securities
(907) 465-2521
www.commerce.alaska.gov/web/dbs
ARIZONA Arizona DFI - 1-800-544-0708 or (602) 771-2800
www.azdfi.gov
CALIFORNIA California DBO/DFI - 1-866-275-2677 or 1-800-622-0620
www.dbo.ca.gov
FLORIDA Florida OFR - 1-850-410-9800 or (850) 487-9687
www.flofr.com
HAWAII Hawaii DFI/DCCA -1-808-586-2820
www.hawaii.gov/dcca/dfi/
ILLINOIS Illinois DFPR - 1-888-473-4858 or (217) 782-2831
www.idfpr.com
INDIANA Indiana DFI 1-800-382-4880
www.in.gov/dfi
LOUISIANA Louisiana OFI - 1-888-525-9414 or (225) 925-4660
www.ofi.louisiana.gov
MARYLAND Maryland COFR - 1-888-784-0136
www.dllr.state.md.us
MISSOURI Missouri DIFIPR- (573) 751-3242 or (573) 751-2562
www.finance.mo.gov
NEVADA Nevada FID - (702) 486-4120
www.fid.state.nv.us
NEW JERSEY New Jersey DBI 1-800-446-7467 or (609) 292-7272
www.state.nj.us/dobi
NORTH CAROLINA North Carolina COB-1-888-384-3811
www.nccob.org
OREGON Oregon DCBS/DFCS 1-866-814-9710 or (503) 378-4140 or (503) 378-4387
www.cbs.state.or.us/external/dfcs/
TEXAS Texas DOB/SAD - 1-877-276-5554 or (512) 475-1300
www.dob.texas.gov/
VIRGINIA Virginia State Corporation Commission - Bureau of Financial Institutions
(804) 371-9701
www.scc.virginia.gov/bfi
WASHINGTON Washington DFI- DCS 1-877-746-4334 or (360) 902-8700
www.dfi.wa.gov