For Texas residents


If you have a complaint, first contact the Customer Service of PNB Remittance Centers, Inc.at 1-855-889-7788, if you still have an unresolved complaint regarding the company’s money transmission activity, please direct your complaint to: Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, 1-877-276-5554 (toll free),www.dob.texas.gov.


"Kung mayroon kayong reklamo tungkol sa pamamaraan ng pagpapadala ng pera ng PNB Remittance Centers, Inc. (PNBRCI), mangyari po lamang na tawagan ang Customer Service ng PNBRCI sa numerong 1-855-889-7788. Kung ang inyong reklamo ay hindi nabigyan ng solusyon sa inyong kasiyahan, maaari ninyo itong idulog sa Texas Department of Banking, 2601 North Lamar Boulevard, Austin, Texas 78705, 1-877-276-5554(toll free), www.dob.texas.gov".